واحد ارزشیابی اساتید

 

مسئول واحد 

کارشناس واحد 

 

 

دکتر ریحانه محمدی

CV

 

 

نام و نام خانوادگی:  منا کریمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: شیمی دارویی

شماره تماس:۸۶۷۰۲۲۰۳

پست الکترونیک Tabibiums.ac.ir

 

معرفی واحد

اعضای هیات علمی به عنوان  مهمترین رکن نظام آموزش عالی، در فرایند یادگیری دانشجو نقش برجسته ای ایفا می کنند. بهبود کیفیت آموزشی دانشگاه ها که در سالهای اخیر بسیار مورد تاکید قرار گرفته است، به توانمندی های هیات علمی و ارتقاء مستمر عملکرد ایشان وابسته است. ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی  به عنوان بخش مهمی از فرایند آموزش، پرچالش و چند بعدی است که عوامل بسیار زیادی در آن دخیل هستند. طراحی نظام ارزشیابی مناسب می تواند به عنوان یک شاخص مهم برای کل فرایند آموزش مطرح  شود.

آدرس: تهران بزرگراه همت دانشگاه علوم پزشکی ایران ساختمان مرکزی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی اتاق شماره ۲۵۳

 

 
Template settings