سرپرست مهارت های بالینی

 

مدیر واحد

اعضا واحد 

دکتر نصیر دهقان

 

ظهیر بخشی

حامد ناصریان

 

معرفی واحد

 

 

 

 

 

 
Template settings