نام مدیریت: مرکز مهارت حرفه ای و آموزش مداوم

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

1

افسانه رحمانی

کارشناس آموزش مداوم

2269

2

زهره بابائی لیائی

کارشناس آموزش مداوم

2269

3

محمود عشوری دیوشولی

کارشناس آموزش مداوم

2207

4

حمیرا آزادی

کارشناس آموزش مداوم

2207

5

پریسا آرتا

کارشناس آموزش مداوم

2269

Template settings