نام مدیریت: خانم دکتر حوریه محمدی

 

اداره: مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

1

فاطمه وکیلی بیجار

مسئول دفتر

2227

2

عادله جعفرلو

کارشناس آموزش

2227

3

زهرا عسگری لاسکی

کارشناس آموزش

2227

 

اداره: دبیرخانه سند تحول جامع بهره وری تعالی در آموزش علوم پزشکی

رییس واحد: خانم دکتر حوریه محمدی

 

 

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

1

دکتر زینب فروغی

کارشناس آموزش و مسئول کارگروه هم گرایی

2251

2

دکتر مهشید دارابیگی

کارشناس مسئول نظارت و ارزشیابی امور آموزشی

2231

 

اداره: واحد رشد و بالندگی

رییس واحد: دکتر حمیدرضا برادران 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

1

منا کریمی

کارشناس توانمندسازی

2203

 

اداره: واحد رسانه و انتشارات

رییس واحد: دکتر سکینه شریفیان 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

1

زهرا عسگری لاسکی

کارشناس رسانه و انتشارات

2227

 

اداره: واحد تکنولوژی آموزشی

رییس واحد: دکتر محمد حسین زاده داورزنی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

1

دکتر مریم سلیمانی موحد

هیات علمی- کارشناس تکنولوژی آموزشی

2242

2

سمیه جمالی

کارشناس فناوری  اطلاعات-تکنولوژی آموزشی

2341

3

آیدا محرمی بخشایش

کارشناس تکنولوژی آموزشی

2341

 

اداره: واحد دانش پژوهی

رییس واحد: دکتر سلیمه گوهری نژاد

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

سیما علیرضایی طهرانی

کارشناس فرایند ارزشیابی-جشنواره ها

2268

 

اداره: هماهنگی دفاتر توسعه

رییس واحد: دکتر کامبیز نوین 

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

دکتر شهرزاد سراوانی

کارشناس هماهنگی دفاتر توسعه

2244

 

اداره: واحد ارزشیابی اساتید

رییس واحد: دکتر ریحانه محمدی

 

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

منا کریمی

کارشناس واحد ارزشیابی استاد

2203

 

اداره: واحد آموزش مجازی

رییس واحد: دکتر علی بهمنش 

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

دکتر علی بهمنش

کارشناس آموزش مجازی

2242

 

اداره:  واحد پژوهش در آموزش

رییس واحد: دکتر سکینه شریفیان

 

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

دکتر سکینه شریفیان

کارشناس پژوهش در آموزش

2251

 

اداره:  واحد اعتبار بخشی درمانی

رییس واحد: دکتر اکرم هاشمی

 

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

مرجان عباس زاده توسلی

کارشناس اعتباربخشی

88622749

 

اداره: واحد اعتبار بخشی موسسه ای

رییس واحد: دکتر نیلوفر رشیدی

 

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

مرجان عباس زاده توسلی

کارشناس اعتباربخشی

88622749

 

اداره: واحد برنامه ریزی آموزشی

رییس واحد: دکتر سارا میرفضلی

 

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

سمیرا سلیمان پور

کارشناس مسئول نظارت و ارزشیابی امور آموزشی

2251

         

 

Template settings