نام مدیریت: دبیرخانه استعدادهای درخشان

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

1

آقای دکتر خوش میرصفا

سرپرست دبیرخانه

----

2

طیبه یادگاری

کارشناس دبیرخانه

2208

۳

فخری مظفری اورتاکند

کارشناس دبیرخانه

2208

Template settings