نام مدیریت: امور هیات علمی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

1

آرزو صداقت پور

کارشناس امور هیات علمی

2267

2

اعظم حسینی

کارشناس امور هیات علمی

2267

Template settings