مرکز آزمون و ارزشیابی دانشجو 

 

اعضا 

شرح وظایف

مسئول واحد:دکتر حسین زاده

کارشناس:

 • شرح وظایف تیم علمی
  • ساخت ابزارهای ارزشیابی
  •  بررسی استاندارد بودن سؤالات آزمون
  • ارائه ی گزارش عملکرد به واحد ارزشیابی دفتر توسعه آموزش دانشکده
 • شرح وظایف کارگروه آزمون در گروه‌های آموزشی
  • استخراج اهداف و پیامدهای آموزشی از کوریکولوم مربوطه
  •  مشخص نمودن سیستم‌های مناسب ارزشیابی و ارزشیابی دانشجو
  •  تدوین جدول مشخصات آزمون(Blueprint)
  •  برگزاری جلسات Peer review سؤالات آزمون قبل از اجرای آن
  •  بررسی اعتراضات دانشجویان
  •  ارائه ی گزارش برگزاری آزمون به واحد ارزشیابی دانشکده

اهم فعالیت ها

 • تدوین و تصویب آیین نامه و شیوه نامه های اجرایی ارزشیابی دانشجو
 • تدوین و اجرای چک لیست ارزشیابی دانشجو در دانشگاه و کلان منطقه ده آمایشی
 • ارائه و تصویب طرح های ذیل:
  • تشکیل دوره های آموزشی ارزیابی سیستم ارزشیابی دانشجو
  • برنامه دوره آموزشی اعضای هیئت علمی به عنوان مدرس TOTدر دانشگاه و کلان منطقه ده آمایشی
  • طرح شبکه سازی آزمون های دانشجویان علوم پزشکی
 • سامانه لاگ بوک الکترونیکی ویژه دستیاران دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • تهیه راهنماهای تحلیل آزمون و بارگذاری در سایت
 • سامانه تحلیل آزمون
 • ارتقاء و گسترش فیزیکی و تجهیزات مرکز آزمون
  • محل استقرار در دانشکده پزشکی
  • 250 جایگاه مجهز به کامپیوتر برای آزمون های حضوری و غیرحضوری(ر حال حاضر به دلیل کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی تنها ۱۰۰ صندلی مرکز مورد استفاده قرار می گیرد)
 • تصویب شیوه نامه آزمون های مجازی غیر حضوری که امروز در شورای آموزشی دانشگاه

 

 

 
Template settings