اسامی کارگروه های دانشجویی و اعضای آن
آموزش پزشکی اخلاق پزشکی توانمندی های فردی و اجتماعی سلامت عمومی
(Public Health)
پزشکی مبتنی بر شواهد
(EBM)
تولید محتوا
 
آقای سیاوش مهدی قلی زاده (دبیرکارگروه)
آقای علی امیر کافی
آقای زکریا حسینی
خانم فاطمه اسدی
آقای متین سادات کیایی (دبیرکارگروه) خانم محدثه جهان نیا (دبیرکارگروه)
آقای علی امیر کافی
آقای علی کبیری
آقای علی رفعتی
خانم پگاه درخشان
خانم پگاه درخشان
(دبیرکارگروه)

آقای اشکان وطن خواه
آقای متین خسروی
(دبیرکارگروه)
Template settings