این دانشگاه در نظر دارد طی 4 سال آینده در راستای خلق دانش، ارتقای سلامت جامعه، بهبود پاسخگویی، تقویت تاب آوری، گسترش هماهنگی بین بخشی، با بکارگیری فناوریهای نوین و تولید علم نافع، با عنایت به رویکرد آینده نگاری به جایگاه سرآمدی در زمینه ارائه آموزش پاسخگو و خدمات آموزشی کاربردی در حوزه سلامت و فناوری در کلان منطقه  آمایشی10 کشور دست یابد.

 

 

 1. اولویت قرار دادن ارزشهای اسلامی –ایرانی
 2. الگویابی و الگوسازی در راستای مرجعیت علمی
 3. بکارگیری نخبگان در معاونت آموزشی
 4. نگرش سیستمی درراستای چابک سازی و شفاف سازی
 5.  همبستگی متوازن برنامه های آموزشی با نیازهای باز کار
 6. انطباق برنامه های آموزشی دانشگاه با برنامه توسعه پایدار
 7.  رویکرد ارتقاء بهروه وری معاونت آموزشی مطابق با توسعه شایستگی ها ، مهارت ها و توانایی های اساتید دانشجویان و کارکنان
 8. ایجاد عدالت آموزشی در بین دانشجویان و عموم مردم
 9. در نظر گرفتن برنامه های آموزشی در یک بستر (پلتفرم)جامع
 10. پاسخگویی به نیازهای جامعه
 11.  قانونمداری و شایسته سالاری و شایسته گزینی  در انتصابات
 12. حفظ کرامت انسانی
 13. دانایی محور و حرکت به سمت دانشگاه نسل نو
 14. مشتری مداری و رضایت محوری آنان
 15. چابک سازی در حوزه آموزش
 16. پرورش دانش آموختگان توانمند و با انگیزه خدمت
 17. ارتقاء کیفیت آموزشی در دانشکده ها و بیمارستانها آموزشی و مراکز آموزشی درمانی و مراکز تحقیقاتی و صنعت حوزه سلامت
 18. ایجاد محیط آموزشی پر نشاط و ایمن جهت ارتقاء روحیه نشاط، امید، خودباوری، نوآوری نظام‌مند، شجاعت علمی و کار جمعی و وجدان کاری.
 19. تحکیم پیوند حوزه و دانشگاه

 

Template settings