وابستگی دوگانه داخلی

 

 

 

 

 
وابستگی دوگانه خارجی

 

 

تنظیمات قالب