وابستگی دوگانه داخلی

 

 

 

 

 
وابستگی دوگانه خارجی
فرایند 

 

 

Template settings