واحد اعتباربخشی مراکز آموزشی و درمانی

 

مدیر واحد تیم اعتباربخشی 

اعضا واحد اعتباربخشی 

دکتراکرم هاشمی

رزومه

مرجان عباس زاده توسلی  کارشناس اعتباربخشی

 

معرفی واحد و شرح وظایف

اعتبار بخشی (Accreditation) به معنی ارزیابی سیستماتیک مراکز ارائه خدمات سلامت با استانداردهای مشخص است. اعتبار بخشی و ارزشیابی از فعالیت های مهمی است که اگر با اهداف مشخص، متدولوژی صحیح و اجرای درست انجام شود می تواند تاثیر مهمی در ارتقاء خدمات آموزشی و درمانی  داشته باشد. اعتباربخشی بیمارستانی فرآیند خودارزیابی و ارزیابی خارجی سازمان‌های بهداشتی و درمانی است که جهت ارزیابی دقیق سطح عملکرد آنها در رابطه با استانداردهای معین و راه­های اجرای بهبود مستمر صورت گرفته و منجر به اعطاء گواهی و تضمین ارتقاء کیفی می گردد.

بیمارستانی که علاوه بر خدمات درمانی مسئول تربیت نیروی انسانی ارائه دهنده خدمات آموزشی می باشد ویژگی هایی از لحاظ کادر آموزشی و ساختار فیزیکی و فعالیت های پژوهشی دارد که آن را برای این ماموریت مناسب می سازد.

شرح وظایف مصوب: برنامه ریزی و پیگیری کلیه فعالیت های مربوط به اعتباربخشی مراکز آموزشی و درمانی تابعه

 

 

ارتباط با واحد: 86702253

 

 

 

 

 

 
Template settings