مدیر آموزش مداوم  و  مرکز مهارتی و حرفه ای
دکتر محمدرضا شالبافان
شماره تماس  ۸۶۷۰۲۲۶۹  -  ۸۸۶۲۲۷۳۷

ایمیل:

shalbafan.mr@iums.ac.ir

drmrsh@gmail.com

     

رزومه

 

تعریف آموزش مداوم :

  آموزش مداوم به آن دسته از فعالیتهای آموزشی که جهت حفظ، توسعه یا ارتقاء ، دانش ، مهارت ، عملکردحرفه ای و ارتباطاتی که یک پزشک (مسئول) در ارائه خدمت به بیماران، جامعه یا حرفه خود بکار می گیرد، اطلاق می شود.

محتوای آموزش مداوم:

محتوای آموزش مداوم دانش و مهارتهایی است که متخصصین بعنوان علوم پایه پزشکی، اصول طب بالینی و مراقبتهای پیش گیری شناسائی و مورد پذیرش قرار داده اند.

برنامه های آموزش مداوم:

برنامه های آموزش مداوم در پنج دسته ( سمینار، کنگره، کارگاه، کنفرانس، دوره های آموزشی کوتاه مدت حرفه ای ، برنامه های مدون) فعالیتهای آموزشی و پژوهشی طراحی  و اجرا می شود.

Template settings