دکتر علی بهمنش

سرپرست مرکز آموزش مجازی

دکترای انفورماتیک پزشکی

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی

 

Behmanesh.a@iums.ac.ir

021-86702242

رزومه

           

 

 
Template settings