گذرانیدن دوره نظام وظیفه در مراکز تحقیقاتی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
 (ویژه نخبگان و استعدادهای برتر وظیفه)

 
 

در راستای انعقاد تفاهم نامه مشترک با دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی، از این پس دانش آموختگان (نخبگان و استعدادهای برتر وظیفه) مشمول قوانین بنیاد نخبگان می­توانند دوره نظام وظیفه را در مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران بگذرانند. متقاضیان می­توانند
 
جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://mneb.ir/fa/faq وجهت اطلاع در خصوص روند ثبت نام به سایت  https://gtsc.iums.ac.ir  مراجعه نمائید.


 
 
 

 

برای دریافت فرم ها اینجا کلیک کنید

Template settings