مقطع (Ph.D)علوم پایه

رشته ها و برنامه های مصوب

مقطع (Ph.D)علوم پایه

 

 

دانشکده

رشته های مصوب مقطع دکتری تخصصی پی اچ.دی علوم پایه پزشکی

 (دانشگاه علوم پزشکی ایران)

     
۱
پزشکی
   

 
۲
مدیریت و
اطلاع رسانی پزشکی
   

 
۳
پرستاری و مامایی
   

 
۴
 علوم رفتاری و سلامت روان
   

 
۵
علوم توانبخشی
   

 
۶
بهداشت
   

 
۷
پیراپزشکی
   

 
۸
فناوری های نوین پزشکی
   

 
۹
طب سنتی

 

Template settings