واحد دانش پژوهی آموزشی (scholarship of education)

 

اعضا کمیته دانش پژوهی دانشگاه

اعضا واحد دانش پژوهی دانشگاه

خانم دکتر گوهری نژاد

 

 

شرح وظایف

 

oارتقای دانش پژوهی آموزشی در دانشگاه
oمدیریت سامانه فعالیت های نوآورانه
oتعیین اولویتهای آموزشی دانشگاه در زمینه دانش پژوهی
oبررسی کارشناسی و ارایه پیشنهاد در خصوص راهکارهای گسترش، اطلاع رسانی و آموزش در زمینه دانش پژوهی در سطح دانشگاه
oارائه خدمات حمایتی، مشاوره و ارزیابی فعالیت های نوآورانه در سطح دانشگاه
oجمع بندی ارزیابی، پیشنهاد امتیاز به کمیته دانش پژوهی دانشگاهی
oدریافت اعتراضات و اعلام نتیجه ارزیابی مجدد در کمیته دانشگاهی

  ارسال مدارک به کمیته کشوری (از طریق سامانه فعالیتهای نوآورانه) جهت ارزیابی موارد مشمول دانش پژوهی کشوری و یا بین المللی

oبرگزاری جلسات کمیته دانشگاهی و اطلاع رسانی مدعوین
oپیشنهاد دستورکار، تنظیم صورت جلسات دانشگاه در بخش فعالیت های دانش پژوهی
oانتشار فعالیتهای نوآورانه در سطح دانشگاه

 

 

 
Template settings