• دستورالعمل جشنواره های عرصه آموزش علوم پزشکی

 

 

جشنواره های آموزشی به منظور تجلیل و تکریم اساتید عرصه آموزش پزشکی در زمینه های مختلف شامل دستاوردهای پژوهشی و تحقیقاتی، تعالی آموزش علوم پزشکی دانشگاهی، اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای، معلم برتر، معلم بالینی برتر، استاد پاسخگو و استاد پیش کسوت و جشنواره آموزشی شهید مطهری برگزار می گردد.
  • هدف اصلی
تجلیل و تکریم اساتید عرصه آموزش در زمینه های فوق الذکر
  • اهداف فرعی
- معرفی اساتید برتر در زمینه دستاوردهای پژوهشی، تحقیقاتی در زمینه آموزش علوم پزشکی
- معرفی اساتید برتر در حوزه تعالی آموزشی دانشگاه
- معرفی اساتید برتر در حوزه اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای
- معرفی اساتید برتر در حوزه معلم برتر
- معرفی اساتید برتر در حوزه معلم بالینی برتر
- معرفی اساتید برتر در حوزه استاد پیش کسوت
- معرفی اساتید برتر در حوزه استاد پاسخگو
- معرفی فرآیندهای برتر در حوزه آموزش پزشکی دانشگاه (جشنواره کشوری آموزش پزشکی شهید مطهری)
  • دوره برگزاری جشنواره ها
فراخوان ارسال اسامی اساتید جشنواره‌های آموزشی حوزه های (تعالی آموزش، اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای، معلم برتر، معلم بالینی برترو استاد پیش کسوت) از مهرماه هر سال آغاز گشته و در اوایل آذرماه تحت داوری قرار گرفته و بعد از انتخاب اساتید مراسم قدردانی و تجلیل از اساتید در دی ماه هر سال برگزارخواهد شد.
فراخوان جشنواره آموزشی کشوری شهید مطهری نیز جهت ارسال فرآیندها از مهرماه هر سال آغاز می گردد و در اواسط آذرماه فرآیندها تحت داوری دانشگاهی قرار گرفته و فرآیندهای منتخب دانشگاهی جهت انتخاب فرآیندهای منتخب کشوری به دبیرخانه امور هیئت علمی وزارت بهداشت و درمان ارسال می گردد و مراسم قدردانی از فرآیندهای منتخب دانشگاهی در دانشگاه در هفته اول اردیبهشت و مراسم قدردانی از فرآیندهای منتخب کشوری در مراکز دانشگاهی منتخب برگزاری همایش آموزش علوم پزشکی در هر سال در روز بزرگداشت مقام معلم در تاریخ‌های ۱۲-۱۰ اردیبهشت برگزار می گردد.

 
  • کمیته داوری جشنواره ها و انتخاب اساتید برتر
طبق فراخوان ارسالی به دانشکده ها از هر دانشکده ۴ نفر منتخب که شامل ۱- معاون آموزشی-۲-مدیر دفتر مطالعات و توسعه آموزش -۳- یک نفر منتخب جشنواره های آموزشی گذشته -۴- یک نفر عضو برجسته و با تجربه انتخاب گردیده اند.
به علاوه ریاست  و هیأت رئیسه محترم دانشگاه، مدیر محترم مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، مسئولین واحدهای EDC و ریاست محترم دانشکده ها نیز جز کمیته داوری دانشگاهی می باشند.
  • فرم های ارزشیابی جشنواره ها

- فرم معرفی اساتید برتر در زمینه دستاوردهای پژوهشی و تحقیقاتی در زمینه آموزش علوم پزشکی
- فرم معرفی اساتید برتر در حوزه تعالی آموزشی دانشگاه
- فرم معرفی اساتید برتر در حوزه اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای
- فرم معرفی اساتید برتر در حوزه معلم بالینی برتر
- فرم معرفی اساتید برتر در حوزه معلم برتر
- فرم معرفی اساتید برتر در حوزه استاد پیش کسوت دانشگاه
- فرم معرفی اساتید برتر در حوزه استادپاسخگو
- فرم ارسال خلاصه فرآیندهای جشنواره شهید مطهری
- جدول امتیازات فرآیندهای جشنواره آموزشی شهید مطهری

دبیرخانه جشنواره:  مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

جشنواره های آموزشی

Template settings