تقویم بازدید از دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی در سال 1401

ردیف

میزبان

روز بازدید

تاریخ بازدید

ساعت بازدید

ارائه دهنده گزارش عملکرد

1

دانشکده پیراپزشکی

سه شنبه

1401/3/10

10-12

دانشکده پیراپزشکی

2

مرکز آموزشی درمانی شفا یحیائیان

سه شنبه

1401/3/24

10-12

مرکز آموزشی درمانی شفا یحیائیان

3

دانشکده بهداشت

سه شنبه

1401/4/21

10-12

دانشکده بهداشت

4

مرکز آموزشی درمانی فیروزآبادی

سه شنبه

1401/5/4

10-12

مرکز آموزشی درمانی فیروزآبادی

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

5

دانشکده دندانپزشکی

سه شنبه

1401/6/1

10-12

دانشکده دندانپزشکی

6

مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ص)

سه شنبه

1401/7/19

10-12

مرکز آموزشی درمانی حضرت علی اصغر (ص)

7

دانشکده پرستاری و مامایی

سه شنبه

1401/8/17

8-10

دانشکده پرستاری و مامایی

8

مرکز آموزشی درمانی اکبر آبادی

سه شنبه

1401/9/15

8-10

مرکز آموزشی درمانی اکبر آبادی

9

مرکز آموزشی درمانی هاشمی نژاد

سه شنبه

1401/10/20

8-10

مرکز آموزشی درمانی هاشمی نژاد

10

مرکز آموزشی درمانی تحقیقاتی قلب شهید رجایی

سه شنبه

1401/11/18

8-10

مرکز آموزشی درمانی تحقیقاتی قلب شهید رجایی

11

دانشکده داروسازی

سه شنبه

1401/12/2

8-10

دانشکده داروسازی

مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی ایران

 

Template settings