دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

تقویم بازدید از دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی در سال 1402

ردیف

میزبان

روز بازدید

تاریخ بازدید

ساعت بازدید

ارائه دهنده گزارش عملکرد

1

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)

سه شنبه

2/3/1402

10-12

مرکز آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)

2

مرکز آموزشی درمانی فیروزگر

سه شنبه

30/3/1402

10-12

مرکز آموزشی درمانی فیروزگر

3

دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

سه شنبه

27/4/1402

10-12

دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان

4

مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

سه شنبه

31/5/1402

10-12

دانشکده دندانپزشکی

5

دانشکده علوم توانبخشی

سه شنبه

4/7/1402

10-12

دانشکده علوم توانبخشی

مرکز آموزشی درمانی شفا یحیائیان

6

مرکز آموزشی درمانی شهدای هفتم تیر

سه شنبه

25/7/1402

10-12

مرکز آموزشی درمانی شهدای هفتم تیر

7

دانشکده فناوری های نوین

سه شنبه

30/8/1402

10-12

دانشکده فناوری های نوین

8

مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س)

سه شنبه

28/9/1402

10-12

مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه (س)

9

دانشکده طب ایرانی

سه شنبه

26/10/1402

10-12

دانشکده طب ایرانی

10

مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

سه شنبه

24/11/1402

10-12

مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری

11

دانشکده پزشکی

سه شنبه

8/12/1402

10-12

دانشکده پزشکی

دانشکده پیراپزشکی

 

Template settings