۱) تقویت مدیریت و رهبری دانشگاهی :

راهبردها:

 • ایجاد دوره های کوتاه مدت رهبری آموزشی برای مدیران گروه و مدیران آموزشی دانشگاه
 • تقویت نظام دپارتمانی و ایجاد وابستگی دو گانه Dual affiliation در دانشگاه
 • تشکیل ساز و کارهای مناسب برای فرآیندهای مرتبط با آموزش گروه ها
 • تقویت جایگاه مدیران گروه
 • گسترش فرهنگ تدوین برنامه های راهبردی در گروه ها
 • تاکید بر توجه به بازنگری در طرح درس و دوره در گروه ها
 • تدوین توانمندیهای مورد انتظار در شوراهای گروه های آموزشی
 • تقویت شوراهای آموزشی در دانشکده ها و شورای دانشگاه بمنظور سیاست گذاری آموزشی و اجرای برنامه در دانشگاه
 
 
۲) توسعه و تقویت نظام آموزش سلامت نگر و پاسخگو به جامعه:

راهبردها :

 • بازنگری در برنامه های درسی دانشکده های تابعه و تغییر در برنامه های کارآموزی و کار در عرصه
 • تقویت دیدگاه و نگرش جامعه نگر از طریق برگزاری نشست های توجیهی معاونت بهداشت با دانشجویان
 • ایجاد کلینیک های سرپایی در محلات مجاور بیمارستانهای آموزشی بصورت سیار در راستای پاسخگویی اجتماعی
 • تدوین شاخص های پاسخگویی اجتماعی در حوزه آموزش
 • انتخاب راهبردهای مرتبط با شاخص متناسب با شرایط منطقه تحت پوشش
   
۳) تحول کمی و کیفی برنامه های آموزشی، ارتقاء جایگاه دانشگاه در رتبه بندی کشوری:

      راهبردهای توسعه کیفی:

 • حمایت مادی و معنوی از اعضای هیأت علمی
 • تخصیص بودجه های آموزش و گرانت های آموزشی برای طرح های توسعه آموزش
 • برگزاری جشنواه های آموزشی
 • بهبود نظام ترفیع و ارزشیابی جامع عملکرد استادان
 • اصلاح هرم علمی استادان
 • گسترش آموزشهای مجازی

راهبردهای توسعه کمی :

 • تقویت شبکه آموزش
 • نوسازی تجهیزات و تامین استانداردهای پایه برای آموزش
 • تامین فضای آموزشی مناسب و استاندارد برای دانشکده ها
 • تاسیس دورهای پسا دکترا
 • تکمیل دانشکده های داروسازی و دندانپزشکی بین الملل
 • افزایش تعداد دانشجوی خارجی
   
۴) توسعه منابع انسانی فعال در حوزه آموزش:
 • برگزاری کارگاه ها و دوره های توانمندسازی کارکنان و اعضای هیأت علمی
 • بازسازی تشکیلات و هرم علمی حوزه آموزش
 • بازنگری در وظایف تشکیلاتی متناسب با مأموریت دانشگاه
   
۵) توسعه قطب های آموزشی:
 • بازنگری در مأموریت گروه های آموزشی و توانمندسازی گروه های آموزشی
 • تقویت تشکیلات و بضاعت علمی گروه های دارای برنامه
   
۶) بهبود شیوه های پذیرش دانشجو:
 • مکاتبات با وزارت متبوع به منظور اصلاح شیوه های پذیرش به روش علمی
 • بکارگیری پرسشنامه های شخصیتی ویژه
 • تدوین برنامه ارتباط با جامعه به منظور آشنایی با وظایف دانشگاه
   
۷) ایجاد محیط آموزشی راهبرنده:
 • تقویت یادگیری خود راهبر
 • تقویت آموزشهای دانشجو محور
 • تغییر در استراتژی های برنامه های درسی
   
۸) تقویت ارتباط بین آموزش و عرصه های بالینی و جامعه:
 • تأسیس عرصه های آموزش سرپایی در سطح جامعه
   

 

۹) جذب منابع مالی و افزایش اعتبارات آموزشی:
 • افزایش پروژه های توسعه ای و تلاش در جلب سرمایه جامعه و صنعت
 • ایده پردازی برای ایجاد طرح های کاربردی
 •  
 
Template settings