اولین فارغ التحصیلان دانشکده پزشکی :
ردیف نام رشته عکس تاریخ فراغت
1

 
الهه شمس دکترای عمومی *

1362/10/22
 
اولین فارغ التحصیلان دانشکده بهداشت:
 

در مقطع کاردانی

 
ردیف  نام و نام خانوادگی مقطع  رشته  تحصیلی سال فراغت از تحصیل عکس
1  خانم سکینه خاتون     مهیمنی کاردانی بهداشت مدارس 1352/06/31  
2 خانم طاهره    مددی کاردانی بهداشت مدارس 1352/06/31  
3 آقای سید احمد     نور محمد حسینی کاردانی مبارزه با بیماریها 1365/12/27  
4 آقای شهروز توکلی کاردانی بهداشت حرفه ای 1375/11/30  

در مقطع کارشناسی
 
ردیف نام و نام خانوادگی مقطع رشته سال فراغت از تحصیل عکس
1 آقای نورالله  راد مرد کارشناسی بهداشت محیط 1367/04/15  
2 خانم رفعت   محبی فر کارشناسی بهداشت عمومی 1369/06/31  
3 آقای فرشید رضایی کارشناسی  بهداشت حرفه ای 1377/04/30  
 

در مقطع کارشناسی ارشد
 
ردیف  نام و نام خانوادگی  مقطع  رشته  سال فراغت از تحصیل  عکس
1 آقای مهندس ایمان دیانت کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای 1380/11/09  
2 آقای مهندس محمد شفیعی کارشناسی ارشد بهداشت محیط 1381/05/01  
3 خانم معصومه عرفانی  خانقانی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت 1381/06/12  
4 خانم ناوک کشور دوست کارشناسی ارشد علوم تغذیه 1382/11/26  
5 خانم الهام  اشرفی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی 1388/11/21  
6 آقای محسن  عباسی اصل کارشناسی ارشد آمار زیستی 1393/8/21  
7 خانم مهسا منصوریان کارشناسی ارشد ارگونومی 1396/11/30  
8 خانم زهرا فیضی کارشناسی ارشد علوم بهداشتی تغذیه 1397/03/07  
 
  فارغ التحصیل MPH
 
ردیف نام و نام خانوادگی مقطع  کارشناسی ارشد  تاریخ فارغ التحصیلی  عکس
1  آقای رامبد  سلطانشاهی  MPH   1386/05/28  


مقطع دکتری تخصصی  Ph.D
 
ردیف  نام و نام خانوادگی مقطع  رشته  تاریخ فراغت از تحصیل  عکس
1 آقای دکتر مجتبی داودی  دکتری تخصصی Ph.D بهداشت محیط 1388/12/16  
2  خانم دکتر رویا شرافت کاظم زاده  دکتری تخصصی
Ph.D
علوم تغذیه 1389/01/22  
3 خانم دکتر  فاطمه استبصاری دکتری تخصصی Ph.D آموزش بهداشت 1392/12/21  
4 آقای دکتر مصطفی قربانی دکتری تخصص
Ph.D
اپیدمیولوژی 1393/04/11  

 
 
اولین فارغ التحصیلان دانشکده علوم توانبخشی

در مقطع کارشناسی
 
ردیف  نام و نام خانوادگی  مقطع  رشته  تاریخ فراغت از تحصیل  عکس
1 خانم فرزانه  کریمی کارشناسی  ارتزو پروتز 1365/06/29  
2 آقای نوراله ابوی زاده کارشناسی بینایی سنجی 1370/12/11  
3 خانم ناهید بیضایی کارشناسی شنوایی شناسی 1361/04/03  
4 آقای حسین کریمی کارشناسی فیزیو تراپی 1355/12/18  
5 آقای علی اصغر   ارسطو کارشناسی کاردرمانی 1355/06/30  
6 خانم صغری والیل گر کارشناسی گفتاردرمانی 1355/06/30  در مقطع کارشناسی ارشد

 
ردیف  نام و نام خانوادگی  مقطع  رشته  تاریخ فراغت از تحصیل  عکس
1 آقای بهنام حاج آقایی کارشناسی ارشد ارتز و پروتز 1382/11/06  
2 آقای حسین کیانی آسیابر کارشناسی ارشد بینایی سنجی 1389/04/06  
3  آقای مهدی اکبری کارشناسی ارشد شنوایی شناسی 1375/12/28  
4 آقای اسماعیل ابراهیمی تکامجانی کارشناسی ارشد فیزیوتراپی 1367/08/20  
5 خانم مریم چرم زاده کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ورزشی 1392/10/30  
6 خانم نیلوفر   شهاب کارشناسی ارشد کاردرمانی جسمی 1374/04/27  
7 خانم لیبا رضایی کارشناسی ارشد کاردرمانی روانی 1374/04/12  
8 خانم زهرا آقا رسولی کارشناسی ارشد گفتاردرمانی 1375/06/18  
9 آقای   سید محمد مهدویان کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی 1355/07/13  مقطع دکتری تخصصی  Ph.D

 
ردیف  نام و نام خانوادگی مقطع  رشته  تاریخ فراغت  عکس
1 آقای دکتر علی     پورقاسم دکتری تخصصی
Ph.D
ارتز و پروتز 1395/11/25  
2 خانم دکتر فرانک امامی دکتری تخصصی
Ph.D
شنوایی شناسی 1392/08/18  
3 آقای  دکتر نادر   معروفی دکتری تخصصی
Ph.D
فیزیوتراپی 1384/07/30  
4 خانم دکترنرگس شفارودی دکتری تخصصی
Ph.D
کاردرمانی 1392/08/21  
5 خانم  دکتر نگین   مرادی دکتری تخصصی
Ph.D
گفتاردرمانی 1397/12/23  


 
اولین فارغ التحصیل دانشکده طب ایرانی
 
ردیف  نام و نام خانوادگی  مقطع رشته تحصیلی  تاریخ فراغت  عکس
1 جناب آقای دکتر مجید انوشیروانی دکتری تخصصی
Ph.D
طب سنتی ایرانی 1392  
 
 
فارغ التحصیلان دانشکده پیراپزشکی
 
ردیف  نام و نام خانوادگی مقطع رشته تحصیلی  تاریخ فراغت  عکس
1 آقای علی رضائی وثوق کاردانی علوم آزمایشگاهی خرداد 1344  
2 آقای نصرالله طرفی کارانی اتاق عمل مرداد 1356  
3 آقای عباس فقیهی کاردانی هوشبری آبان 13555  
4 آقای عظیم بندری کاردانی رادیولوژی 1355  
 
 

فارغ التحصیلان دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان
 
ردیف  نام و نام خانوادگی مقطع رشته   تاریخ فراغت  عکس
1 آقای یوسف  ملکی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 1368/04/03  
2 آقای نورمحمد بخشائی  دکتری تخصصی Ph.D. روانشناسی بالینی 1381/08/28  
3 آقای پیام مارابی کارشناسی ارشد سلامت روان 1397/05/15  


 
 
فارغ التحصیلان دانشکده پرستاری و مامائی

مقطع کارشناسی
 
ردیف نام و نام خانوادگی مقطع  رشته  تاریخ فراغت  عکس
1  خانم نازلی   نصرتی  کارشناسی پرستاری 1370  
2 خانم شبنم    مومنی کارشناسی مامائی 1370  

مقطع کارشناسی ارشد
 
ردیف  نام و نام خانوادگی مقطع  رشته  تاریخ فراغت  عکس
1 فاطمه   دری پور  کارشناسی ارشد مامائی 1371  
2  زهرا  قاضی جهان کارشناسی ارشد پرستاری 1357  

مقطع دکتری تخصصی  Ph.D
 
ردیف نام و نام خانوادگی مقطع  رشته تاریخ فراغت  عکس
1 خانم دکتر   فروغ رفیعی دکتری تخصصی  Ph.D پرستاری 1383/07/21  
 
Template settings