• ماموریت اصلی معاونت آموزشی دانشگاه سیاستگذاری  در خصوص  ارتقای خدمات در آموزش  در تمامی عرصه ها
 1. تربیت نیروی انسانی کار آمد علمی و عملی مبتنی بر دانش روز
 2. مدیریت  و ارتقای منابع انسانی  در خصوص اعضای هیات علمی ، کارکنان
 3. تولید دانش روز آمد مبتنی بر نیاز های جامعه و بومی سازس شواهد معتبر علمی برای ارتقا آموزش عالی سلامت
 4. ارائه برنامه و استفاده بهینه از امکانات دانشگاه در توسعه علم در جامعه
 5. رصد و ارتقا  کمی و کیفی برنامه های آموزشی اعم از آموزش مداوم و مهارت آموزی
 6. توسعه عرصه جغرافیایی خدمات آموزش در داخل و خارج از کشور
 7. ترویج طب ایرانی در سطح ملی ،منطقه ای و بین المللی
 8. مدیریت استعداد های درخشان در قالب دانشجویی و اعضای هیات علمی
 9. تفویض اختیار در چارچوب قوانین جاری به منظور تمرکز زدایی در مراکز تابعه
 • آرمانهای اصلی معاونت
 1. آینده نگاری و گسترش مرجعیت  علمی در رشته های  تخصصی
 2.  تولید و ترویج علم نافع برای جامعه و حمایت از شرکت های دانش بنیان در حیطه آموزش
 3. راهبری علمی در سطح کشور با حرکت بر لبه علم، دانش کاربردی و حمایت ازفعالیت های علمی
 4. افزایش فرهنگ ایمنی و آماده‌سازی مسئولان و مردم در زمان بحران
 5. شناسایی، جذب و پرورش نخبگان
 6. تمایز دانشگاه در خصوص گسترش  سرآمدی در رشته های  تخصصی
 7. نوآوری ،خلاقیت و الهام بخشی در رشته های تخصصی
 8. جذب اعضای  هیات علمی پژوهشگران برجسته ایرانی مقیم خارج از کشور
 9. پرورش و تربیت دانشجویان نخبه در دوره های پسا دکتری
 10. خلق فضایی که مبتنی بر آن فرد هر خود مالک دانشگاه بداند و توصیه خود را بیان نماید
 11. تلاش برای حل مشکلات با انعطاف پذیری عنایت بر توانمندی دانشگاه جهت تاب آوری
 12. تربیت دانش آموختگانی روز آمد  در بکارگیری توان علمی و عملی  از طریق به کارگیری  روش های آموزش های نوین پزشکی در امر اشتغال و رفع نیاز در تمامی جایگاه حتی ارتباط با صنعت
 13. ارتقای سطح علمی، توانمند سازی اعضای هیات علمی 
 14. با ترغیب اساتید و دانشجویان  برای خلق ایده ، تولید محصولات کاربردی یا روشهای جدید و..  مرزهای علمی دانش را گسترش داد
 15. افزایش توسعه همکاری بین دانشگاهی در داخل و خارج کشور
 16. ترویج و توسعه خود آموختگی (self-learning) با توجه به حدیث نبوی
 17. بازنگری در برنامه های آموزشی و کوریکولوم های آموزشی(education curriculum  )
 18. اعتلای کیفیت آموزش پزشکان و پیرا پزشکان با به کارگیری آموزش مداوم متناسب با نیازهای جامعه
 19. سوق دادن برنامه های آموزشی شامل برنامه های آموزش مداوم و مهارت آموزی  حرفه ای  که  علاوه بر پاسخگویی نیازهای کشور به نیاز های کشور های همسایه و منطقه ای پاسخ دهد
 20. آموزش مداوم دانش آموختگان پزشکی و پیراپزشکی
 21. ترویج طب سنتی ایرانی در سطح ملی ، منطقه ای و جهانی
 22. ارتقا اخلاق حرفه ای در پزشکان و پیرا پزشکان
 23. ارتقای ساختار سازمانی معاونت آموزشی
Template settings