دکتر مجید خوش میرصفا

دکتری PhD ایمنی  پزشکی- استادیار

سرپرست دبیرخانه ستاد استعداد های درخشان و امور نخبگان دانشگاه

رزومه

 

 

 

استعدادهای درخشان

Template settings