دکتر بیتا مهروی 

دکترای تخصصی نانوفناوری پزشکی- دانشیار

سرپرست دبیرخانه ستاد استعداد های درخشان و امور نخبگان دانشگاه

رزومه

 

 

 

استعدادهای درخشان

Template settings