اهم فعالیت های واحد پزوهش در آموزش و HSR دانشگاه

 

تعداد کل طرح های پژوهش در آموزش مصوب شورای پژوهشی مرکز تحقیقات آموزش پزشکی در سال 98-99:

13طرح

اعلام فراخوان طرح های پژوهش در آموزش و HSRآموزشی در رنک های مختلف سال:

 4 رنک 

 

خلاصه وضعیت طرح های HSR ارسالی به معاونت پژوهشی

 

 

Template settings