مرکز رشد و بالندگی اساتید   

 

 

 

مسئول واحد: دکتر حمیدرضا برادران

کارشناس واحد: خانم منا کریمی

واحد توانمندسازی اساتید با هدف آشنا نمودن اعضای هیات علمی با ضوابط و مقررات دانشگاهی، فرآیندهای یاددهی-یادگیری، روش های نوین تدریس، روش تحقیق، ارزشیابی دانشجویان و مدیریت اطلاعات علمی و منابع و محیط های آموزشی به منظور ایجاد تغییر در برنامه های آموزشی تشکیل گردیده است. در حال حاضر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه دوره های متنوع آموزشی را  به همراه کارگاه های الزامی جهت ارتقا مرتبه اساتید (اعم از: روش تدریس و روش تحقیق و جستجوی منابع در پایگاه الکترونیک) را بصورت فصلی و ماهیانه برگزار می نماید. از سویی دیگر، دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها و بیمارستان های تابعه نیز کارگاه های فوق الذکر و سایر دوره های آموزشی را نیز تحت نظارت مرکز مطالعات ارائه می نمایند، در ذیل به صورت فهرست وار اهم فعالیت های واحد رشد و بالندگی اساتید تقدیم می شود.

 

 1. اهم فعالیت های واحد رشد و بالندگی اساتید در سال 1400
 1. برگزاری جلسات واحد
 2. برگزاری کارگاه 4t عمومی و 4t  پیشرفته
 3. اجرای برنامه دوره کوتاه مدت برای اساتید جدید الورود زیر 3 سال و برگزاری آزمون در 4 مرحله
 4. ارائه گزارش نظرسنجی از اساتید و کارگاه ها به واحدهای برگزار کننده
 5. برگزاری بیش از 250 کارگاه با بیش از 2500 شرکت کننده در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه و سایر EDO  ها
 6. تشکیل جلسات مجازی با نماینده سامانه (شرکت )برای اعمال تغییرات مورد نیاز
 7. ایجاد اصلاحات در سامانه طبیب و اضافه کردن بخش مهمان ها
 8. اضافه شدن آیتم پیش و پس آزمون در سامانه طبیب
 9. فعال کردن بخش توانمندسازی برای اعضای هیات علمی و دانشجویان
 10. درخواست EDO ها برای برگزاری کارگاه های ویژه ارتقاء اساتید و برگزاری کارگاه های درخواست شده به صورت حضوری(در صورت فراهم نمودن مکان مناسب در زمان کرونا) و آنلاین
 11. نیازسنجی مستمر و برگزاری کارگاهها بر اساس نیاز سنجی

 

Template settings