واحد کمیته دانشجویی

مدیر واحد 

اعضا واحد 

خانم دکتر گوهری نژاد

خانم طهرانی 

 

شرح وظایف

 

 

 

 

 
Template settings