واحد هماهنگی دفاتر توسعه

 

مسئول واحد

کارشناس واحد

 

دکتر کامبیز نوین (متخصص رادیو انکولوژی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران)
رزومه دکتر کامبیز نوین

دکتر شهرزاد سراوانی

معرفی  واحد هماهنگی دفاتر توسعه آموزش

دفاتر توسعه آموزش که از ابتدای دهه هشتاد خورشیدی ابتدا در دانشکده­ ها مستقر شدند و به تدریج در چند سال گذشته در بیمارستان­ های آموزشی نیز پا به عرصه وجود نهادند، در واقع کانون­ های مجری سیاست­ های کلان آموزشی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی بوده و نقش مهمی در تسری نواندیشی و نوآوری در عرصه آموزش علوم پزشکی دارند، به طوری که می توان از آنها به عنوان کانون های کوچک تفکر و توسعه آموزش علوم پزشکی نام برد. بدیهی است که دستیابی به اهداف آموزشی پیش بینی شده زمانی اتفاق می افتد که ارتباطی دو سویه و مؤثر بین این دفاتر توسعه آموزش با مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه وجود داشته باشد.
پیشرفت و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و به تبع آن پاسخگویی به نیازهای سلامت جامعه، در کنار سیاست گذاری های بالا دستی نیازمند اشاعه فرهنگ صحیح آموزش در بین تمامی لایه های نظام دانشگاهی است. در این بین مراکز آموزشی درمانی به عنوان لایه های محیطی این نظام که در آنها آموزش به صورت به هم آمیخته با درمان و در مجاورت مستقیم با جامعه اتفاق می افتد، از جایگاه و اهمیت بسزایی برخوردار می باشند. فلسفه وجودی دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی هم دقیقاً همین موضوع است.

ماموریت  واحد هماهنگی دفاتر توسعه آموزش

این واحد بر اساس برنامه استراتژیک معاونت آموزشی و EDC دانشگاه برنامه استراتژیک و عملیاتی خود را تدوین می ‌نماید. نقش اولیه و اصلی واحد هماهنگی دفاتر توسعه آموزش، سیاستگذاری، پایش و نظارت بر عملکرد و فعالیت های دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها و بیمارستان های آموزشی است. از آنجایی که پایش و نظارت بر عملکرد دفاتر توسعه آموزش بیمارستان ها به طور مستقیم توسط دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی نیز انجام می شود، تعاملی سازنده و دو سویه بین مرکز مطالعات، دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی و دفاتر توسعه آموزش مراکز آموزشی لازم است.

 شرح وظایف  واحد هماهنگی دفاتر توسعه آموزش
 1. ایجاد بستر قانونی مناسب جهت تأسیس دفاتر توسعه آموزش در دانشکده ‌ها و بیمارستان های آموزشی از طریق تصویب و اعمال مقررات لازم جهت ایجاد و توسعه این دفاتر در دانشگاه
 2. ارائه خط مشی ‌های عمومی مرکز مطالعات و توسعه آموزش به دفاتر توسعه آموزش جهت اجرا
 3. بازنگری و شفاف سازی حیطه عملکردی و شرح وظایف دفاتر توسعه آموزش و جایگاه واقعی آن دفاتر
 4. تقویت ارتباط بین دفاتر توسعه آموزش با مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
 5. توانمند سازی، حمایت و هدایت دفاتر توسعه آموزش در اجرای وظایف و برنامه های مربوطه
 6. تشویق و جهت دهی دفاتر توسعه آموزش به برنامه محوری و هم راستایی با سیاست های آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش
 7. نیاز سنجی از دفاتر توسعه آموزش
 8. همکاری با دفاتر توسعه آموزش جهت تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی
 9. ارائه خدمات مشاوره ای به دفاتر توسعه آموزش
 10. کمک مالی و امکاناتی به دفاتر توسعه آموزش برای تأمین بخشی از نیازمندی ها
 11. بازدید و ارزشیابی عملکرد و فعالیت های دفاتر توسعه آموزش
 12. ارائه بازخورد مناسب به فعالیت های دفاتر توسعه آموزش
 13.  

 

 

 

Template settings