واحد اعتباربخشی مراکز آموزشی و درمانی

 

مدیر واحد

اعضا واحد اعتباربخشی 

دکتر نیلوفر رشیدی

 

مرجان عباس زاده توسلی کارشناس اعتباربخشی

 

معرفی واحد و شرح وظایف

 

اعتباربخشی از رویکردهای علم ارزشیابی و در راستای بهبود  و تضمین کیفیت موسسات آموزشی است. در این  فرآیند  موسسه‏ی آموزشی، کوششی داوطلبانه برای رسیدن به استانداردهای موردنظر و تدوین شده  توسط یک مجموعه  اعتباربخشی خارجی را صورت می دهد و  به ‏واسطه‏ی ارزیابی بیرونی و انجام اقدامات اصلاحی سعی در رسیدن به استانداردهای مود نظر خواهد داشت. بازدیدهای موسسه‏ای و نیز اعطای گواهی اعتباربخشی، آغازی است برای استمرار و تداوم روند بهبود کیفیت.

شرح وظایف مصوب                :

          -  برنامه ریزی خود ارزیابی واحدهای ستادی و دانشکده ها بر اساس استانداردهای اعتباربخشی ،

          - تشکیل تیم ارزیاب جهت بررسی مستندات ارسالی و بازخورد به واحد مربوطه جهت آمادگی برای ارزیابی بیرونی

           -بارگذاری مستندات خود ارزیابی در سامانه اعتباربخشی وزارت متبوع

 

 

 

 

ارتباط با واحد: 88622749

 

 
Template settings