دکتر جواد صراف زاده        
مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
کیمیا خجیر
معاون  مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
۸۶۷۰۲۲۲۳
   

همکاران                 رسالت              چشم انداز ها و ارزشها          استراتژی ها          شرح وظایف

امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

Template settings