دکتر جواد صراف زاده        
مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران 
کیمیا خجیر
معاون  مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
۸۶۷۰۲۲۲۳
   

همکاران                 رسالت              چشم انداز ها و ارزشها          استراتژی ها          شرح وظایف

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب