در حال حاضر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه دوره های متنوع آموزشی را  به همراه کارگاه های الزامی جهت ارتقا مرتبه اساتید (اعم از: روش تدریس و روش تحقیق و جستجوی منابع در پایگاه الکترونیک) را بصورت فصلی و ماهیانه برگزار می نماید. از سویی دیگر، دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها و بیمارستان های تابعه نیز کارگاه های فوق الذکر و سایر دوره های آموزشی را نیز تحت نظارت مرکز مطالعات ارائه می نمایند. در حال حاضر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها و بیمارستان های تابعه دوره ها و کارگاه های آموزشی را برگزار می نمایند

 جهت مشاهده برنامه واحد توانمند سازی  اینجا کلیک کنید.

Template settings