نام مدیریت: امورآموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

آقای دکتر جعفرنژاد

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

1

کیمیاخجیر

معاون آموزش

2223

2

ریحانه مدنی قمصری

کارشناس آموزش

2221

3

مهنازغزنوی

مسئول دفتر

2221

 

اداره: تحصیلات تکمیلی

 

 

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

1

فریبا نورانیان

رئیس اداره

2226

2

فاطمه پناهپور

کارشناس آموزش

2225

3

بیتا معصوم خانی منفرد

کارشناس آموزش

2234

4

فرشاد سبزی

کارشناس آموزش

2234

 

اداره: دستیاری

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

1

فاطمه معتمدی

رئیس اداره

2219

2

میترا شیرزادی

کارشناس آموزش

2218

3

مرضیه شاه جهانی

کارشناس مسئول آموزش

2270

4

علی شهری

کارشناس آموزش

2270

5

خدیجه حاتم

کارشناس آموزش

2270

 

اداره: پذیرش

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

1

سمیه روحانی

رئیس اداره

2252

2

زینب دمشقی

کارشناس آموزش

2212

3

زینب بهرامی

کارشناس آموزش

2213


5

نرگس تونس

کارشناس آموزش

2212

 

اداره: دانش آموختگان

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

1

فرزانه رابط

رئیس اداره

88622728

3

منصوره خالقی

کارشناس آموزش

88622728

4

مرجان میرزایی

کارشناس آموزش

88622728

5

گلناز عظیمی

کارشناس آموزش

88622728

6

علیرضا غزنوی

کارشناس صدور و تحویل دانشنامه و ریز نمرات

88622728

7

آیلار محوی

کارشناس صدور و تحویل دانشنامه و ریز نمرات

88622728

8

مینا باقری

کارشناس آموزش

88622728

9

میترا نظامی فر

کارشناس آموزش

88622728

 

واحد: هم آوا

 

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

1

علیرضا عباسی

کارشناس مسئول آموزش

88622555

2

داود عیسی زاده

کارشناس آموزش

2232

Template settings