• نیازسنجی کمی وکیفی کوتاه مدت و بلند مدت در مورد عناوین کارگاه‌های آموزشی از اساتید کلیه دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی
  • اخذ مجوز از مدیر مرکز در راستای تائید عناوین و مدرسین کارگاه های پیشنهادی
  • هماهنگی با مدیر مرکز جهت بارگزاری مشخصات کارگاه در سامانه جامع کارگاه ها و فرایند ثبت نام
  • ارتباط با مسئولین دفاتر توسعه آموزش پزشکی تابعه دانشگاه جهت برگزاری کارگاه های پیشنهادی و ارتقا کیفیت کارگاهها
  • برنامه ریزی و تعیین زمان و مکان و تدارکات و دعوت از مدرسین توانمند جهت ارائه مباحث در کارگاه
  • هماهنگی جهت رزرو سالن و امور سمعی بصری و تدارکات رفاهی
  • برگزاری کارگاههای آموزشی متعدد با سطوح مختلف برای اساتید گروههای علوم پایه و بالینی بر حسب نیازسنجی انجام شده و سیاست های علمی دانشگاه
  •  نظارت بر نحوه برگزاری کارگاه وحضور وغیاب شرکت کنندگان
  • صدور گواهی شرکت در کارگاه‌های آموزشی و تحویل آن به متقاضیان
  •  ارزیابی نتایج نظرسنجی بعد از کارگاه در راستای بررسی میزان اثربخشی جهت  ارتقا سطح کارگاه ها
Template settings