1. پاسخگویی به دانشجویان مراجعه کننده با اشراف کامل به آئیننامههای موجود
 2. برگزاری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور (در مرحله درون دانشگاهی)
 3. همکاری در برگزاری آزمونهای درون دانشگاهی المپیاد علمی
 4. به روزرسانی و بررسی درخواستهای دانشجویان استعداد درخشان در سیستم هم آوا
 5. معرفی دانشجویان به مقاطع بالاتر کارشناسی به کارشناسی ارشد
 6.  معرفی دانشجویان به مقاطع بالاتر کارشناسی ارشد به دکتری تخصصی
 7. معرفی دانشجویان پزشکی به مقاطع بالاتر دستیاری تخصصی
 8. پذیرش دانشجویان رشته پزشکی در دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی
 9. معرفی متقاضیان استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان (نشست 66) در آزمون دستیاری و انجام امور مربوطه
 10. پذیرش دانشجویان رشته پزشکی در دوره MD-MPH
 11. پذیرش دانشجویان رشته پزشکی در دوره MD- PhD
 12. هماهنگی امور مربوط به کمیسیون ویژه حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه
 13. همکاری در برگزاری همایش های سالیانه استعدادهای درخشان
 14. هماهنگی در خصوص موارد بخش پاسخگویی اجتماعی
 15. رسیدگی به درخواستها و بررسی سایت بنیاد ملی نخبگان
 16. هماهنگی امور مربوط به کمیته مشورتی دانشجویان پزشکی و تحصیلات تکمیلی
 17. تهیه و ارائه گزارش های عملکرد فصلی و شش ماهه
Template settings