شرح وظایف

   این مرکز در راستای سامان دهی امور مرتبط با اعضای محترم هیأت علمی بنا نهاده شده است

اهداف مرکز امور هیأت علمی عبارتند از:

 • تدوین و بازنگری دستورالعمل های مرتبط با امور هیات علمی (بورس تحصیلی، شرکت در همایشهای داخلی و خارجی، استاد ممتاز و ...)
 • انجام اقدامات لازم در خصوص رکود علمی اعضای هیات علمی و برگزاری و بررسی پرونده های مربوطه در کمیته رکود علمی و اعلام نتیجه جهت طرح در هیات ممیزه دانشگاه
 • ایجاد هماهنگی و همکاری با کلیه معاونین آموزشی دانشکده های تابعه در خصوص امور مرتبط با هیات علمی
 • بررسی، تکمیل و ارسال پرونده امتیاز فرهنگی ارتقا اعضای هیات علمی به معاونت دانشجویی و فرهنگی جهت طرح در کمیسیون فرهنگی
 • صدور ابلاغ وابستگی دوگانه جهت اعضای هیات علمی داخل و خارج دانشگاه و خارج از کشور
 • بررسی خروجی سامانه حق التدریس و آنالیز نتایج و ارسال جهت تخصیص بودجه به معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
 • بررسی و آنالیز وضعیت گروه های آموزشی براساس ابلاغ های ثبت شده در سامانه حق التدریس
 • جمع آوری و بررسی لیست تمام وقتی اعضای هیات علمی دانشکده ها
 • بررسی مدارک و صدور ابلاغ مدیران گروه های آموزشی دانشکده ها
 • بررسی و ارسال درخواست بازنشستگی اعضای هیات علمی به معاونت توسعه مدیرت و منابع و همکاری با اداره بازنشستگی اعضاء هیات علمی در انجام امور مربوطه
 • تهیه اطلاعات و آمار به روز اعضای هیات علمی
 • همکاری با کارگزینی (هیات علمی) در انجام امور مربوطه
 • بررسی فرآیندهای ارزیابی فعالیتهای اعضای هیات علمی
 • رسیدگی به امور در کمترین زمان جهت افزایش راندمان کاری اعضای هیات علمی بدون صرف زمان طولانی
 • ایجاد و ثبت پایگاه داده های اطلاعاتی اعضای هیات علمی جهت ارزیابی فعالیت ها و تشکیل پرونده سوابق علمیآموزشی– پژوهشی و اجرایی اعضای هیات علمی
 • نیازسنجی گروه های آموزشی دانشگاه در حوزه نیروی هیات علمی
 • اطلاع رسانی در خصوص آئین نامه ها و دستورالعملهای مصوب وزارت متبوع و اعلام فراخوان های مربوطه به اعضای هیات علمی
 • ارتباط با سایر زیرمجموعه های دانشگاه جهت تایید و جمع آوری مدارک و مستندات اعضاء هیئت علمی
 • هماهنگی های فراسازمانی جهت معرفی اعضای هیات علمی به مجامع علمی و دانشگاهی، سازمان و ارگان های داخل و خارج از کشور
 • مکاتبات لازم درون و خارج از دانشگاهی با وزارت متبوع، دانشگاه ها و سایر موسسات
 • تهیه گزارشات مربوط به اعضاء هیات علمی
 • ایجاد تغییرات ضروری در فرم‌های ترفیع سنواتی اعضاء هیات علمی
 • انجام هماهنگی های لازم جهت اجرای امور مربوط به ترفیع پایه، ارتقا مرتبه و جذب اعضا هیات علمی و شرکت در جلسات مربوطه
 • نظارت بر اعطای پایه تشویقی اعضاء هیات علمی  
 • نظارت بر تمدید قراداد اعضای هیأت علمی پیمانی  
 • جمع آوری مستندات لازم در راستای اعتباربخشی مؤسسه ای مدیریت امور هیات علمی
 • نیازسنجی جذب اعضای هیات علمی
Template settings