این مرکز در راستای سامان دهی امور مرتبط با اعضای محترم هیأت علمی بنا نهاده شده است.

 • اهداف مرکز امور هیأت علمی عبارتند از:
 • تدوین و بازنگری دستورالعمل های مرتبط با امور هیات علمی (بورس تحصیلی، شرکت در همایشهای داخلی و خارجی، استاد ممتاز و ...)
 • انجام اقدامات لازم در خصوص رکود علمی اعضای هیات علمی
 • ایجاد هماهنگی و همکاری با کلیه معاونین آموزشی دانشکده های تابعه در خصوص امور مرتبط با هیات علمی
 • بررسی، تکمیل و ارسال پرونده امتیاز فرهنگی ارتقا اعضای هیات علمی به معاونت دانشجویی و فرهنگی جهت طرح در کمیسیون فرهنگی
 • صدور ابلاغ وابستگی دوگانه جهت اعضای هیات علمی داخل و خارج دانشگاه و خارج از کشور
 • جمع آوری و بررسی ابلاغ آموزشی دانشکده ها و تهیه پروفایل جامع اطلاعات اعضای هیات علمی
 • جمع آوری و بررسی لیست حق التدریس مدعو و داخلی اعضای هیات علمی دانشکده ها و ارسال لیست نهایی به معاونت توسعه مدیریت و منابع
 • جمع آوری و بررسی لیست تمام وقتی اعضای هیات علمی دانشکده ها و ارسال لیست نهایی به معاونت توسعه مدیریت و منابع
 • بررسی مدارک و صدور ابلاغ مدیران گروه های آموزشی دانشکده ها
 • بررسی و ارسال درخواست بازنشستگی اعضای هیات علمی به معاونت توسعه مدیرت و منابع
 • تهیه اطلاعات و امار به روز اعضای هیات علمی
 • همکاری با کارگزینی (هیات علمی) در انجام امور مربوطه
 • بررسی فرآیندهای ارزیابی فعالیتهای اعضای هیات علمی
 • رسیدگی به امور در کمترین زمان جهت افزایش راندمان کاری اعضای هیات علمی بدون صرف زمان طولانی
 • ایجاد و ثبت پایگاه داده های اطلاعاتی اعضای هیات علمی جهت ارزیابی فعالیت ها و تشکیل پرونده سوابق علمی– آموزشی– پژوهشی و اجرایی اعضای هیات علمی
 • نیازسنجی گروه های آموزشی دانشگاه در حوزه نیروی هیات علمی
 • اطلاع رسانی در خصوص آئین نامه ها و دستورالعملهای مصوب وزارت متبوع به اعضای هیات علمی
 • اطلاع رسانی مناسب و اعلام  فراخوانهای مربوط به جذب اعضای هیات علمی
 • ارتباط با سایر زیرمجموعه های دانشگاه جهت تایید و جمع آوری مدارک و مستندات اعضاء هیئت علمی
 • هماهنگی های فراسازمانی جهت معرفی اعضای هیات علمی به مجامع علمی و دانشگاهی، سازمان و ارگان های داخل و خارج از کشور
 • مکاتبات لازم درون و خارج از دانشگاهی با وزارت متبوع، دانشگاه ها و سایر موسسات
 • تهیه گزارشات مربوط به اعضاء هیات علمی
 • همکاری با اداره بازنشستگی اعضاء هیات علمی در انجام امور مربوطه
 • تهیه آمار مربوط به اعضاء هیات علمی 
 • ایجاد تغییرات ضروری در فرم‌های ترفیع سنواتی اعضاء هیات علمی
 • انجام هماهنگی های لازم جهت اجرای امور مربوط به ترفیع پایه، ارتقا مرتبه و جذب اعضا هیات علمی و شرکت در جلسات مربوطه
 • نظارت بر اعطای پایه تشویقی اعضاء هیات علمی  
 • نظارت بر تمدید قراداد اعضای هیأت علمی پیمانی  
 • بررسی و تهیه گزارشات در خصوص بازدید هیات ارزشیابی برد وزارت متبوع از گروه های آموزشی دانشگاه
 • جمع آوری مستندات لازم در راستای اعتباربخشی مؤسسه ای مدیریت امور هیات علمی
 •  
 •  
 • نیازسنجی جذب اعضای هیات علمی و اعلام به وزارت بهداشت جهت فراخوان

 

 • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب