دبیرخانه هیات ممیزه

 

مسئول دبیر خانه هیات ممیزه دانشگاه

اعضا واحد 

نام و نام خانوادگی: خانم دکتر نعیمه سید فاطمی

سمت اجرایی: مسئول دبیرخانه هیات ممیزه

مرتبه علمی: استاد

مدرک تحصیلی: دکتری آموزش پرستاری

شماره تماس: 86702398

رزومه

کارشناسان:

1- خانم دکتر شهرزاد سراوانی – کارشناس مسئول دبیرخانه هیات ممیزه

2- خانم دکتر رویا میرزایی- کارشناس دبیرخانه هیات ممیزه

 

شرح وظایف

 • دریافت مدارک تسلط به زبان خارجی متقاضیان ارتقاء مرتبه و ارائه آن به کمیته تخصصی زبان؛ تهیه و ارسال نامه تاییدیه به دانشکده
 • دریافت پرونده متقاضیان ارتقاء (اعضای هیات علمی) از دانشکده ها و معاونت پژوهشی دانشگاه، بازبینی مدارک و مستندات ارائه شده؛
 • تنظیم دعوتنامه ها و برگزاری جلسات کمیته های تخصصی (علوم پایه و بالینی) جهت ارزیابی پرونده متقاضیان ارتقاء.
 • انجام هماهنگی های لازم، تنظیم دعوتنامه های جلسات هیات ممیزه
 • تنظیم دستور جلسه، تهیه فایل الکترونیکی اطلاعات متقاضیان ، جهت طرح درهیات ممیزه دانشگاه
 • تنظیم صورت جلسات هیات ممیزه و ارسال به دفتر ریاست دانشگاه به جهت تایید
 • بررسی درخواست اعضای هیات علمی متقاضی احتساب سنوات و سوابق کاری به منظور طرح در هیات ممیزه جهت دریافت پایه
 • پاسخگویی به سوالات و درخواست های متقاضیان درخصوص ارتقاء مرتبه، احتساب سنوات
 • برگزاری جلسات توجیهی برای دانشکده ها ومراکز تحقیقاتی در خصوص آیین نامه ها، بخشنامه ها، فرایند های کاری مرتبط با ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی
 • دریافت و بررسی پرونده متقاضیان فلوشیپ
 • پاسخگویی به استعلام های دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی مرتبط با ارتقاء مرتبه و احتساب سنوات متقاضیان
 • تنظیم و بازبینی فرآیندهای مرتبط با ارتقاء مرتبه متقاضیان
 • اطلاع رسانی در خصوص بخشنامه و آیین نامه های مرتبط با ارتقاء و احتساب سنوات ارسالی از وزارت متبوع
 • اطلاع رسانی و بروز رسانی مصوبات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، فرآیندها، چک لیست های مرتبط در وبگاه دانشگاه
 

 

 

 
Template settings