واحد برنامه ریزی آموزشی(scholarship of education)

 

معرفی واحد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه

اعضا واحد برنامه ریزی آموزشی

مسئول واحددکتر سیده سارا میرفضلی
همکاران هیات علمی: دکتر مژگان جاودانی مسرور، دکتر مریم عامری

 

چشم انداز واحد
پیشرو در تدوین و بازنگری برنامه های درسی علوم پایه و بالینی با تاکید بر مقاطع تحصیلات تکمیلی مطابق با استانداردهای روز آموزش پزشکی جهان در بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور و منطقه
 

رسالت واحد
ارتقای کمیت و کیفیت برنامه های آموزشی مطابق با نیازهای جامعه با نهادینه کردن اهمیت برنامه های درسی در توانمندسازی و بالندگی دانش آموختگان که بتوانند خدمات سلامت را با بالاترین کیفیت به جامعه ارائه نمایند.
 

ارزش ها و باورها
همکاری
صداقت
پایداری
احترام
یکپارچگی فرد
رعایت حقوق ذینفعان
جستجوگری 
 

معرفی واحد برنامه ریزی آموزشی
برنامه‌های درسی، یکی از عناصر کلیدی هر نظام آموزشی محسوب می شوند به طوریکه توانمندی استادان در امر تدریس ارتباط نزدیکی با میزان دانش و مهارت آنان از فرایند برنامه ریزی درسی دارد. برنامه ریزی درسی، تنظیم طرح دوره و درس برای آموزش، موجب پیشگیری از اتلاف وقت و به هدر رفتن سرمایه های انسانی و مادی می شود. در مجموع آموزش های مبتنی بر برنامه ریزی و طراحی برنامه ی درسی، اقدامات اموزشی را با تفکر، تصمیم گیری، آینده نگری و حل مشکل، مبتنی بر اصول و روش های علمی، همراه می سازد، کلیه ی فعالیت ها را در مسیر اهداف از پیش تعیین شده سوق می دهد و نهایتاٌ انجام صحیح آن موجب افزایش کارایی و اثربخشی آموزش خواهد شد. از اینرو فرایند آموزش، هنگامی موفق خواهد بود که هدف یا اهداف آموزشی مشخص و مطلوبی را دنبال کند و مبتنی بر اصول، فنون و مهارت های برنامه ریزی درسی باشد. با توجه به آنچه گفته شد و اهمیت برنامه ریزی درسی در موفقیت نظام آموزشی، واحد برنامه ریزی آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه  علوم پزشکی ایران، وظایف و فعالیت های ذیل را در دستور کار خود دنبال می کند


 

کارشناس واحد: دکتر شهرزاد سراوانی 

 

 

شرح وظایف

حیطه برنامه ریزی درسی:
نظارت بر تدوین برنامه درسی دانشکده ها بر اساس روش های نوین آموزشی
مشارکت در تدوین و بازبینی برنامه های آموزشی در جهت راه اندازی رشته های جدید و موجود در دانشگاه
بررسی کوریکولوم های پیشنهادی
تهیه برنامه عملیاتی واحد برنامه ریزی آموزشی
حضور فعال در جلسات مرکز مطالعات و توسعه آموزش
بررسی پیشنهادات ضرورت سنجی راه اندازی/ بازنگری رشته های جدید
تهیه گزارش عملکرد دوره ای واحد برنامه ریزی آموزشی
ارائه خدمات مشاوره ای

به دانشکده ها در راستای تدوین برنامه های جدید درسی
در خصوص تهیه کوریکولوم دوره های آموزشی به زبان انگلیسی به منظور جذب دانشجویان خارجی

نظارت بر تدوین برنامه های درسی در سطح گروه های آموزشی دانشکده ها
همکاری در تدوین برنامه  عملیاتی دانشکده ها در راستای برنامه  استراتژیک آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش و اهداف دانشگاه
برگزاری جلسات منظم با ذینفعان برنامه درسی و آموزشی (مدیران دفاتر توسعه دانشکده ها و مراکز درمانی تابعه، اساتید و دانشجویان)
حمایت از راه اندازی کمیته برنامه ریزی درسی دانشجویی با همکاری دفاتر توسعه واحدهای تابعه به منظور:
ارتقاء سطح دانش و مهارت در تدوین برنامه های درسی
تقویت نیروی مشاور در دانشکده های تابعه
بهره مندی اساتید از توانمندی های دانشجویان

طرح دوره و طرح درس دانشکده ها:
ارتقاء کیفیت آموزش با عملیاتی ساختن طرح دوره و طرح درس در دانشکده های تابعه
بررسی طرح دوره و طرح های ارسالی به واحد برنامه ریزی درسی مرکز و ارائه بازخورد جهت رفع اشکالات موجود
تهیه بانک جامع اطلاعاتی طرح دوره، طرح درس و برنامه های درسی دانشکده ها
ارائه خدمات مشاوره ای به استادان در تدوین طرح دوره و طرح درس

برگزاری کارگاه ها/ وبینارهای آموزشی:
عناوین کارگاههای آموزشی:

بازی سازی در آموزش پزشکی
پژوهش در آموزش

تدوین طرح دوره و طرح درس
دانش پژوهی آموزشی
راهبردهای شرکت در کنفرانس ها
روش های تدریس در گروه کوچک
طراحی آموزشی
فن آوری های نوین در آموزش پاسخ گو
ماموریت فراموش شده کوریکولوم در رشته های علوم پزشکی

همکاری در برگزاری کارگاه/ وبینارهای آموزشی:

واحد توانمندسازی اعضای هیات علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش
مرکز تحقیقات آمورش پزشکی
دفاتر توسعه دانشکده ها و بیمارستانهای تابعه
سایر دانشگاه ها

 

 

 

 
Template settings