اهداف رشد و بالندگی

واحد توانمندسازی اساتید با هدف آشنا نمودن اعضای هیات علمی با ضوابط و مقررات دانشگاهی، فرآیندهای یاددهی-یادگیری، روش های نوین تدریس، روش تحقیق، ارزشیابی دانشجویان و مدیریت اطلاعات علمی و منابع و محیط های آموزشی به منظور ایجاد تغییر در برنامه های آموزشی تشکیل گردیده است.


یکی از مهمترین اهداف مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه‌ها، طراحی و اجراو ارزشیابی تدوین برنامه‌هایی برای ایجاد و حفظ و توسعه و ارتقاء قابلیت ها و تقویت توان علمی و مهارت های عملی  اساتید در راستای بهبود کیفیت آموزشی و تدریس دانشگاه جهت پاسخگویی به نیازهای در حال تغییر جوامع، سیستم‌های بهداشتی و نیازهای آموزشی اعضای آن می باشد .

Template settings