معاونت آموزشی دانشگاه- معرفی معاون آموزشی دانشگاه
معرفی معاون آموزشی دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/3/8 | 

دکتر ابوالفضل باقری فرد

معاون آموزشی

دانشگاه علوم پزشکی ایران

نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی دانشگاه:
http://iums.ac.ir/find.php?item=23.7219.46575.fa
برگشت به اصل مطلب