معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران- اخبار و رویدادها
هشتمین جلسه طرح قدم به قدم برگزار شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۲۸ | 
روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه-دکتر سمیرا شبستری: هشتمین جلسه طرح قدم به قدم در دانشگاه علوم پزشکی ایران در قالب کارگاه با حضور اعضا اصلی کارگروه، معاونین آموزشی و برخی مدیران گروه های آموزشی دانشکده های منتخب در تاریخ 28 مهر 98 برگزار شد. در ابتدای کارگاه "تدوین صلاحیت های پایه مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده های منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران"،  دکتر شیروانی توضیحاتی در مورد نظریه های مختلف در زمینه صلاحیت های پایه و توانمندی های حرفه ای  و سطوح گوناگون آنها ارائه نمود. سپس دکتر اعلا جزییاتی درخصوص تدوین صلاحیت های پایه براساس مدل های مختلف بیان کرد و در ادامه شرکت کنندگان، در قالب کار گروهی مثال هایی در دو بخش Entrustable Professional Activities (EPA) و Milestones مرتبط با 5 گروه آموزشی از دانشکده های منتخب مطرح نمودند.در پایان این کارگاه بحث و تبادل نظر پویا و فعال بین شرکت کنندگان و مدرسین صورت گرفت و توضیحات تکمیلی جهت رفع اشکال مثال ها ارائه شد.
در این جلسه مقرر شد در راستای یافتن خلاها و نقصان های احتمالی در کوریکولوم آموزشی با دیدگاه تحلیلی به فرق بین صلاحیت های پایه و غیر پایه در هریک از گروه های آموزشی توجه ویژه گردد. همچنین مقرر شد پیشنهاداتی جهت تلفیق افقی یا عمودی (اسپیرال)، جابجایی توالی واحدهای درسی با تاکید بیشتر برجنبه رفتاری اهداف پس از اجماع با سایر اعضای گروه آموزشی ارائه شود.
گفتنی است کارگاه مذکور مربوط به طرح قدم به قدم جهت تدوین مقدمات در زمینه صلاحیت های پایه و توانمندی های حرفه ای مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده های منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران مورخ 28 مهر ماه برگزار گردید. هدف اصلی از برگزاری این کارگاه تسهیل تدوین مسیرهای آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی بود.

 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=23.30023.91686.fa
برگشت به اصل مطلب