معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران- اخبار و رویدادها
برنامه توانمندسازی مدیران آموزشی با استفاده از تکنیک مرکز سنجش شایستگی به صورت پایلوت برگزار شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۵/۲۰ | 
روابط عمومی معاونت آموزشی دانشگاه- سمیه علیزاده: برنامه توانمندسازی مدیران آموزشی دانشگاه با استفاده از تکنیک مرکز سنجش شایستگی به صورت پایلوت با همکاری گروه آموزش پزشکی و مرکز مطالعات توسعه دانشگاه در تاریخ ۱۶ مرداد در گروه آموزش پزشکی برگزار شد. این برنامه در راستای توانمندسازی مدیران آموزشی در خصوص شایستگی های مهارت های ارتباطی، تفکر سیستمی، حل مسئله برگزار شد. شرکت کنندگان این برنامه ۵ نفر از مدیران گروه های آموزشی و مدیران دفاتر مطالعات و توسعه دانشگاه بودند. ارزیابی شایستگی ها توسط تیم ارزیابان متشکل از دکتر سیدکامران سلطانی عربشاهی مدیر گروه آموزش پزشکی، دکتر زهره سهرابی عضو هیئت علمی گروه آموزش پزشکی، دکتر علی کبیر مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و دکتر سلیمه گوهری نژاد عضو هیئت علمی مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه در دو ایستگاه، اندیشه ( تفکر سیستمی- حل مسئله) و ایستگاه مهارت های ارتباطی انجام شد.
گفتنی است پس از اتمام برنامه شرکت کنندگان با ارائه بازخورد مطلوب خواستار تداوم و اجرای برنامه های مشابه شدند.

 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=23.30023.87940.fa
برگشت به اصل مطلب