معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران- اخبار و رویدادها
فراخوان دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۸ | 

دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری  مطابق سالهای گذشته همزمان با بیستمین همایش کشوری آموزش پزشکی مورخ۱۰ لغایت۱۲اردیبهشت ۱۳۹۸، در دو بخش دانشگاهی و کشوری در حیطه های شش گانه ذیل برگزار خواهد شد.
 • تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی
 • یاددهی و یادگیری
 • ارزشیابی آموزشی( دانشجو،هیئت علمی و برنامه )
 • مدیریت و رهبری آموزشی
 • یادگیری الکترونیکی
 • طراحی و تولید محصولات آموزشی
بدینوسیله فرم ارسال فرایند، فرم ارزشیابی فرایند (مخصوص دانشکده )، راهنمای حیطه های جشنواره مطهری به انضمام آیین نامه جشنواره مطهری و شیوه نامه داوری فرایند به پیوست ارائه می گردد. شایان ذکر است داوری فرایند های جشنواره مطهری بر اساس آیین نامه جشنواره مطهری انجام خواهد شد و صرفا فرایند هایی وارد مرحله رقابتی جشنواره می شوند که واجد هر شش معیار گلاسیک به شرح ذیل باشند: (تبصره ماده ۷ ارزیابی فرایند ها).
 1. هدف مشخص و روشن دارد.
 2. برای انجام فرایند مرور بر متون انجام شده است.
 3. از روش مندی مناسب و منطبق با اهداف استفاده شده است.
 4. اهداف مورد نظر به دست آمده اند.
 5. فرایند به شکل مناسبی در اختیار دیگران قرار گرفته است. 
 6. فرایند مورد نقد توسط مجریان قرار گرفته است.
بدین ترتیب کلیه اعضای محترم هیئت علمی می­توانند فرایند های خود را در قالب فرم ارسال فرایند ( فقط به صورت فایل Word) به همراه مستندات و مجموعه همراه ( باید بصورت فایل باشد و کلیه اطلاعات ضروری برای داوری را فراهم آورده و ارزیابی آن را تسهیل نماید) به گروه آموزشی خود ارائه و پس از تایید کمیته داوری شامل : گروه آموزشی مربوطه، مدیرEDO و معاونت آموزشی دانشکده (در قالب فرم ارزشیابی مخصوص دانشکده) به دبیرخانه دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری واقع در معاونت آموزشی _ مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی _ واحد ارزشیابی تا تاریخ ۳۰/۷/۹۷ جهت بررسی و اجرای فرایند های داوری ارسال نمایند.

 فرم ارسال فرایند
فرم ارزشیابی فرایند (مخصوص دانشکده )
راهنمای حیطه های جشنواره مطهری
 شیوه نامه داوری
آیین نامه جشنواره مطهری

 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=23.30023.68077.fa
برگشت به اصل مطلب