معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران- بسته های آموزشی
بسته های آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=23.25877.47553.fa
برگشت به اصل مطلب