دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آموزش پاسخگو
آموزش مجازی
ارزشیابی
برنامه ریزی آموزشی
پژوهش در آموزش
رسانه و انتشارات
رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی
رهبری آموزشی


دانش پژوهی
دبیرخانه تحول و نوآوری
هماهنگی دفاتر توسعه

پرسش‌های متداول


:: مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه
# اخبار کارگاه ها و اخبار مربوط به مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه را کجا می توانم پیگیری کنم؟ 
سایت مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه vec.iums.ac.ir می باشد. این لینک در سایت اصلی دانشگاه علوم پزشکی ایران در زیر مجموعه خدمات الکترونیکی نیز قابل دسترسی است. برنامه کارگاه‌های آتی و کارگاه‌های برگزار شده در تب بالایی سایت مرکز قرار گرفته است.

۱۳۹۶/۱۲/۱۳ Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید       کل پرسش های متداول را ببینید