دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آموزش پاسخگو
آموزش مجازی
ارزشیابی
برنامه ریزی آموزشی
پژوهش در آموزش
رسانه و انتشارات
رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی
رهبری آموزشی


دانش پژوهی
دبیرخانه تحول و نوآوری
هماهنگی دفاتر توسعه

ایده های نوآورانه کارکنان


کد رهگیرى این فرم: P592-F593-U0-N315366          
[ چاپ فرم ]
:: مشخصات فردی ارائه دهنده

نام و نام خانوادگی
کدملی
رشته تحصیلی
محل خدمت
شماره تماس
آدرس پست الکترونیکی
:: مشخصات ایده

عنوان ایده
چرا این ایده به ذهن شما رسید؟
به نظر شما ساده¬ترین روش برای اجرای ایده شما چیست؟
به نظر شما چه امکاناتی (تجهیزات،نیروی انسانی و...)برای اجرای ایده شما ضروری است؟
آیا تا کنون ایده خود را در جایی مطرح کرده اید؟