دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آموزش پاسخگو
آموزش مجازی
ارزشیابی
برنامه ریزی آموزشی
پژوهش در آموزش
رسانه و انتشارات
رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی
رهبری آموزشی


دانش پژوهی
دبیرخانه تحول و نوآوری
هماهنگی دفاتر توسعه

سامانه نظام پیشنهادات


فراخوان سیزدهمین جشنواره شهید مطهری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۷/۲۱ | 
سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری مطابق سال های گذشته همزمان با بیست و یکمین همایش کشوری آموزش پزشکی مورخ ۲۷ لغایت ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹در دو بخش دانشگاهی و کشوری در حیطه های شش گانه ذیل برگزار خواهد شد.
 • تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی
 • یاددهی و یادگیری
 • ارزشیابی آموزشی( دانشجو، هیئت علمی و برنامه )
 • مدیریت و رهبری آموزشی
 • یادگیری الکترونیکی
 • طراحی و تولید محصولات آموزشی
بدینوسیله فرم ارسال فرایند، راهنمای حیطه های جشنواره مطهری به انضمام آیین نامه جشنواره مطهری و شیوه نامه داوری فرایند به پیوست ارائه می گردد. شایان ذکر است داوری فرایند های جشنواره مطهری بر اساس آیین نامه جشنواره مطهری انجام خواهد شد و صرفا فرایند هایی وارد مرحله رقابتی جشنواره می شوند که واجد هر شش معیار گلاسیک به شرح ذیل باشند: (تبصره ماده ۷ ارزیابی فرایند ها).
 1. هدف مشخص و روشن دارد.
 2. برای انجام فرایند مرور بر متون انجام شده است.
 3. از روش مندی مناسب و منطبق با اهداف استفاده شده است.
 4. اهداف مورد نظر به دست آمده اند.
 5. فرایند به شکل مناسبی در اختیار دیگران قرار گرفته است. 
 6. فرایند مورد نقد توسط مجریان قرار گرفته است.
 بدین ترتیب کلیه اعضای محترم هیئت علمی می­توانند فرایند های خود را در قالب فرم ارسال فرایند ( فقط به صورت فایل Word) به همراه مستندات و مجموعه همراه ( باید بصورت فایل باشد و کلیه اطلاعات ضروری برای داوری را فراهم آورده و ارزیابی آن را تسهیل نماید) به گروه آموزشی خود ارائه و پس از تایید کمیته داوری شامل : گروه آموزشی مربوطه، مدیرEDO و معاونت آموزشی دانشکده به دبیرخانه سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری واقع در معاونت آموزشی _ مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی _ واحد ارزشیابی تا تاریخ ۴/۸/۹۸ جهت بررسی و اجرای فرایند های داوری ارسال نمایند.
فرم ارسال فرایند
راهنمای حیطه های جشنواره مطهری
 شیوه نامه داوری
آیین نامه جشنواره مطهری
 

 

کلیدواژه ها: جشنواره مطهری | سیزدهمین | فراخوان |CAPTCHA

دفعات مشاهده: 1256 بار   |   دفعات چاپ: 33 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر