دانش آموخته گرامی:
باتوجه به راه اندازی سامانه مجازی دانش آموختگان دانشگاه از ابتدای سال ۱۳۹۴ به آدرس  eg.iums.ac.ir به اطلاع می رساند این دانشگاه از پذیرش حضوری دانش آموختگان معذور است؛ لذا خواهشمند است جهت دریافت مدارک تحصیلی، پس از عضویت در سامانه و دریافت رمز عبور، فرآیند مورد نظر خود را انتخاب و مدارک لازم را پس از اسکن ارسال نمائید.بدیهی است مدارک تحصیلی شما از طریق اداره پست جمهوری اسلامی ایران با دریافت هزینه در محل تحویل خواهد شد.توجه:

جهت دریافت المثنی گواهی موقت، تکمیل هر دو برگ (استشهاد و تعهد) گواهینامه موقت الزامی می باشد.

جهت دریافت المثنی دانشنامه، تکمیل هر دو برگ (استشهاد و تعهد) دانشنامه الزامی می باشد.

جهت دریافت فرم شماره ۱۲ تکمیل هر دو برگ(پشت و رو) الزامی می باشد.

 

دریافت فرم استشهاد محلی برای گواهینامه موقت مفقودی


دریافت فرم تعهد نامه برای گواهینامه موقت مفقودی

 
دریافت فرم استشهاد محلی برای دانشنامه دایم مفقودی

 
دریافت فرم تعهد نامه برای دانشنامه/ ریزنمرات مفقودی

 
دریافت فرم شماره ۱۲ صفحه اول: در خصوص دانش آموختگان متقاضی خروج از کشور به ۳ کشور کانادا، امریکا، انگلیس و استرالیا


دریافت فرم شماره ۱۲ صفحه دوم: در خصوص دانش آموختگان متقاضی خروج از کشور به ۴ کشور کانادا، امریکا، انگلیس و استرالیا

Template settings