سرپرست مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه

دکتر حوریه محمدی کناری

شماره تماس: ۸۶۷۰۲۲۲۷

mohammadikenari.hiums.ac.ir

   

معاون مرکز مطالعات و توسعه آموزش

خانم دریا دخت مسرور

شماره تماس: ۸۶۷۰۲۷۲۳

رزومه: فارسی - لاتین

 

شرح وظایف

 

فایل ها

تنظیمات قالب