دانش آموخته گرامی:
باتوجه به راه اندازی سامانه مجازی دانش آموختگان دانشگاه از ابتدای سال ۱۳۹۴ به آدرس  eg.iums.ac.ir به اطلاع می رساند این دانشگاه از پذیرش حضوری دانش آموختگان معذور است؛ لذا خواهشمند است جهت دریافت مدارک تحصیلی، پس از عضویت در سامانه و دریافت رمز عبور، فرآیند مورد نظر خود را انتخاب و مدارک لازم را پس از اسکن ارسال نمائید.بدیهی است مدارک تحصیلی شما از طریق اداره پست جمهوری اسلامی ایران با دریافت هزینه در محل تحویل خواهد شد.دانش آموخته : به فردی اطلاق می شود که برابر ضوابط اعلام شده جهت تحصیل در مراکز آموزش عالی پذیرفته شده و دوره تحصیلی را به طور کامل و براساس موارد مندرج در آئین نامه های آموزشی در مدت مجاز سنوات تحصیلی با موفقیت به پایان رسانده باشد.

 
 

 

 تاریخ دانش آموختگی: روزی است که آخرین نمره درسی دانشجو توسط استاد مربوطه به اداره آموزش دانشکده تحویل گردد. بدیهی است در رابطه با مقاطع تحصیلی که شرکت و قبولی در امتحانات نهایی پایان دوره ونیز نگارش، ارائه و دفاع از رساله پایان تحصیلات ضروری است، مبنای فراغت از تحصیل طی مراحل فوق خواهد بود. درمورد مقاطع تخصصی از بین تاریخ های پایان دوره شرکت و قبولی در امتحان گواهینامه (پره بورد) تاریخ دفاع پایان نامه (بر اساس تاخر زمانی) به منزله  تاریخ فارغ التحصیلی می باشد. باستناد قانون تامین  وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی، کلیه دانش آموختگان مکلفند پس از اتمام تحصیلات خود به منظور ادای دین، به تناسب مدت تحصیلات خود در مناطق مورد نیاز کشور خدمت نمایندکه کلیه تعهدات وخدمات قانونی واستخدامی براساس سهمیه ثبت نامی محاسبه می گردد.

 
 

 

انواع سهمیه ها ومیزان تعهدات:

 ۱-سهمیه منطقه یک، آزاد، رزمندگان، شاهد- برابر مدت تحصیل می توانند تعهدات خود را در هر منطقه از کشور انجام دهند.

۲-سهمیه مناطق دو و سه، چهار و پنج، عشایر بومی ومناطق محروم- دوبرابر مدت تحصیل متعهد خدمت می باشند  که می بایست نیمی از آنرا درهمان منطقه ثبت نامی بگذرانند.

۳-پذیرفته شدگان دوره های شبانه- سهمیه های مناطق ۲ و۳ یک برابر مدت تحصیل متعهد خدمت میباشند ،  منطقه  ۱ ، شاهد ، رزمندگان وسهمیه آزاد تعهد خدمتی ندارند. لازم به ذکر است رشته های مشمول طرح نیروی انسانی الزامآ خدمات مذکور را انجام میدهند وصرفآاز انجام تعهدات منطقه ای معاف می باشند.

 
 

 

تعهدات دانش آموختگان

این تعهدات بطور کلی دو نوع می باشد . ۱- تعهدات آموزش رایگان ۲-تعهدات خاص(محضری)

۱- تعهدات آموزش رایگان

این تعهدات با توجه به سهمیه قبولی ویا ثبت نامی ،میزان بهره مندی از آموزش رایگان ،دوره تحصیلی دانش آموخته (روزانه یا شبانه) وپرداخت شهریه وهزینه های تحصیلی محاسبه میشود که در دستور العمل صدور مجوز (در ذیل) به طور کامل ذکر شده است.

۲- تعهدات خاص(محضری)

علاوه بر تعهدات یاد شده (تعهدات آموزش رایگان ومنطقه ای) در هنگام ثبت نام بر اساس رشته ،مقطع ومحل تحصیل از برخی پذیرفته شدگان تعهدات محضری اخذ میشود که این نوع تعهدات غالبآ مربوط به وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی ودرمواردی مربوط به سایر ارگانها و سازمانها می باشد.

 
 

 

 

 

تائیدیه تحصیلی: بیان کننده وضعیت تحصیلی وتعهدات دانش آموخته است که به صورت محرمانه به مراکز وموسسات ذیربط ارسال می شود ،تا از مزایای قانونی آن بهره مند گردد. لازم به ذکر است ،شرط اصلی صدور تائیدیه تحصیلی هماهنگی تعهدات خاص وتعهدات منطقه ای، با محل به کارگیری دانش آموخته می باشد. تاییدیه تحصیلی بر اساس درخواست موسسات وسازمانهای رسمی ویا خصوصی مجاز صادر می گرددوذکر نام موسسه درخواست کننده تاییدیه تحصیلی  الزامیست.

مدارک لازم جهت صدور تائیدیه تحصیلی :

۱-     درخواست رسمی از محل تقاضاکننده

۲- تصویر انجام/معافیت از طرح نیروی انسانی برای رشته های طرح اجباری (پزشکی،رادیولوژی،علوم آزمایشگاهی، هوشبری، پرستاری، اتاق عمل)

۳-     تصویر پروانه دائم برای رشته های  پروانه دار(پزشکی،مامائی)

۴-     تصویر معرفی/ اتمام تعهدات ضریب کا جهت رشته های تخصصی. 

 
 

 

 

گواهی فراغت از تحصیل وریزنمرات جهت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر: ارسال گواهی فراغت از تحصیل وریزنمرات  باقید کلیه تعهدات به صورت محرمانه با در خواست  دانشگاه فعلی محل تحصیل دانش آموختگانی که در مقاطع بالاتر رشته های مرتبط (علوم پزشکی وپیراپزشکی) پذیرفته شده اند بلا مانع میباشد.

با وصول در خواست  دانشگاه فعلی محل تحصیل دانش آموختگانی که در مقاطع بالاتر رشته های  غیرمرتبطپذیرفته شده اند،در صورت ارائه گواهی مبنی بر انجام /معافیت از طرح برای رشته های طرح اجباری(پزشکی ،رادیولوژی ، علوم آزمایشگاهی، پرستاری ،اتاق عمل ،هوشبری) و تسویه حساب صندوق رفاه ارسال تاییدیه مقاطع بالاتر بلا مانع می باشد.

Template settings