دبیرخانه هیئت ممیزه

 

مسئول دبیر خانه هیئت ممیزه دانشگاه

اعضا واحد 

نام و نام خانوادگی: خانم دکتر نعیمه سید فاطمی

سمت اجرایی: مسئول دبیرخانه هیات ممیزه

مرتبه علمی: استاد

مدرک تحصیلی: دکتری آموزش پرستاری

شماره تماس: ۸۶۷۰۲398

رزومه

 

 

شرح وظایف

 

 

 

 

 
Template settings