برگزاری  آزمون دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی

 در دانشگاه علوم پزشکی ایران

سال ۱۴۰۱
 

آزمون پذیرش دانشجو در دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی در روز پنجشنبه مورخ 6 مرداد 1401 در دانشگاه علوم پزشکی

ایران به صورت کاغذی همزمان با سایر دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور به صورت سراسری برگزار خواهد شد.

 

 

 

 


آدرس محل برگزاری آزمون در این دانشگاه به شرح ذیل است:
تهران- تقاطع شهید همت- شهید چمران،جنب برج میلاد،دانشگاه علوم پزشکی ایران،دانشکده پزشکی
 
Template settings